+0  
 
+1
338
1
avatar

11.49^5x+2=(1/7)^11-x

 Jan 25, 2019
 #1
avatar+110226 
+2

11.49^5x+2=(1/7)^11-x

 

\(11.49^5x+2=(1/7)^{11}-x\\ 11.49^5x+x=(1/7)^{11}-2\\ x(1+11.49^5)=(1/7)^{11}-2\\ x=\frac{(1/7)^{11}-2}{(1+11.49^5)}\)

 

x approx equal  (1/7^11-2)/(1+11.49^5) = -0.0000099868306047

 Jan 25, 2019

23 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar