+0  
 
-1
170
1
avatar

2+1/6=? 1+2/3=? 1+1/6

 Sep 25, 2022
 #1
avatar+1622 
+2

2 + 1/6 = 12/6 + 1/6 = 13/6

1 + 2/3 = 3/3 + 2/3 = 5/3

1 + 1/6 = 6/6 + 1/6 = 7/6

 Sep 26, 2022

4 Online Users

avatar
avatar
avatar