+0  
 
0
294
1
avatar

7y(2y-2y2-4)

 Jun 8, 2017
 #1
avatar
0

= 14y2-14y3-28y

= 14y3+14y2-28y

 Jun 8, 2017

5 Online Users

avatar
avatar