+0  
 
+1
430
1
avatar+48 

Evaluate f(x)=x+8f(x)=x+8 when x=−3x=−3, 00, and 55.

 Feb 15, 2019
 #1
avatar+114040 
+1

(-3) + 8 =    5

 

(0) + 8   =    8

 

(5) + 8 =   13

 

 

cool cool cool

 Feb 15, 2019

36 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar