+0  
 
0
137
1
avatar

12w-27=-34+14w

 Oct 12, 2022
 #1
avatar+89 
+1

\(12w - 27 = -34 + 14w \)

\(-27 = -34 + 2w \)

\(7 = 2w\)

\(w = 7/2\)

or

\(w=3.5\)

 

 

:]

 Oct 12, 2022

6 Online Users

avatar
avatar
avatar