+0  
 
+1
4
0
avatar+415 

Compute
1 + \frac{3}{6} + \frac{5}{6^2} + \frac{7}{6^3} + 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{5^3} + \frac{2}{5^4}

 
 May 30, 2024

7 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar