+0  
 
0
17
2
avatar+624 

Compute (1 + i)/(2 - i)(3 + i).

 Nov 7, 2023
 #1
avatar+16 
0

6-i-i2

 Nov 7, 2023
 #2
avatar+36921 
+1

Is this as written:  (1+i) / (2-i)     *   (3+i) 

   or is it meant to be      (1+i)  /  [  2-i)(3+i) ]       ???? 

 Nov 8, 2023

4 Online Users

avatar