+0  
 
0
82
1
avatar+479 

Please Help

 Dec 19, 2018
 #1
avatar+17275 
+2

(f-g)(x) = f(x) - g(x) =   x^4 - x^3 -2x^2 - 4x +12

 Dec 19, 2018

30 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar