+0  
 
0
182
1
avatar

n = d+30
n+d = 90
solve for n and d

n = 3(d-x)
plug in n and d, then solve for x

 Jun 12, 2022
 #1
avatar
0

n = d + 30, take it into n + d = 90 =
d + 30 + d = 90

=> = d = 60

        d = 30

So n = 90 - d = 90 - 30 = 60

d = 30

n = 60

60 = 3(30 - x)

30 - x = 20

x = 30 - 20 = 10 

 Jun 14, 2022

3 Online Users

avatar
avatar