+0  
 
0
6
1
avatar+343 

Expand (x^2 + 1/x)*(x + x^4)^3.

 Jan 16, 2024
 #1
avatar+128448 
+1

(x^2 + 1/x)  * ( x^3  + 3x^2* x^4 + 3x (x^4)^2  + (x^4)^3 )  =

 

(x^2 + 1/x)  * ( x^3 + 3x^6 + 3x^9 + x^12)  =

 

( x ^3 + 1)  / x  * ( x^3 + 3x^6 + 3x^9 + x^12)  =

 

(x ^3 + 1) ( x^2 + 3x^5 + 3x^8 + x^11)  = 

 

(x ^2 + 3x^5 + 3x^8 + x^11) +  (x^5 + 3x^8 + 3x^11 + x^14)  =

 

x^14 + 4x^11  + 6x^8 + 4x^5 + x^2

 

 

cool cool cool

 Jan 16, 2024

5 Online Users

avatar
avatar
avatar