+0  
 
0
17
0
avatar

f(×) = × + 3 and g(×) = ײ + 2x - 8, find (f + g)(×)

 
 Sep 10, 2023

3 Online Users

avatar
avatar