+0  
 
0
170
1
avatar

f(x)=-3/8x/2+1/2x+

 Feb 25, 2021
 #1
avatar+12231 
+1

f(x)=-3/8x/2+1/2x+ ?

 

Hello Guest!

 

\(f(x)=-3/8x/2+1/2x \\ =-\dfrac{3}{8}\cdot \dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}x=\dfrac{3x}{16}+\dfrac{x}{2}=\dfrac{3x+8x}{16}=\color{blue}\dfrac{11}{16}x\)

laugh  !

 Feb 25, 2021

22 Online Users

avatar