+0  
 
0
50
1
avatar

f(x) = 3x - 1.  What is f(f(f(17)))?

 Oct 20, 2020
 #1
avatar+2152 
0

Let's plug the values in!

 

f(17)=50

f(50)=149

f(149)=446.

 

So, f(f(f(17))) would equal 446.

 Oct 20, 2020

21 Online Users

avatar
avatar
avatar