+0  
 
+3
232
1
avatar+1737 
 Jun 12, 2018
edited by GAMEMASTERX40  Feb 2, 2019
 #1
avatar+44 
-1

82. The discriminant is 0

83. The discriminant is greater than 0.

84. The discriminant is less than 0.

 Jun 12, 2018

34 Online Users

avatar
avatar
avatar