+0  
 
0
285
1
avatar

(1-1/4)100%

 Jan 26, 2017
 #1
avatar+94 
0

3/4 or 75% or 0.75

 Jan 26, 2017

19 Online Users

avatar
avatar
avatar