+0  
 
0
99
1
avatar

Given that f(3) = 5 and f(3x) = f(x) + 3 for all x, find f^{-1}(11).

 Nov 27, 2020
 #1
avatar+112531 
+1

Given that f(3) = 5 and f(3x) = f(x) + 3 for all x, find f^{-1}(11).

 

f(3)  =f(3*1)=f(1)+3 = 5

 

so f(1)=2

 

f(3)=3+3 =5

f(9)=5+3=8

f(27)=8+3 =11

 

If   f(27) = 11       then     f^(-1)(11) = 27

 Nov 28, 2020

77 Online Users

avatar
avatar