+0  
 
0
199
1
avatar

Let

p(x,y) = x + y if x >= 0 and y >= 0

p(x,y) = 3x + y if x < 0 and y < 0

p(x,y) = x - 2y otherwise

 

What is p(p(1,-1),p(-5,-2))?

 Jun 10, 2022
 #1
avatar+125697 
+1

p(1, -1)  =  (1) - 2(-1)  = 1 + 2  =   3

 

p(-5, -2)  =  3(-5) + (-2)  =   -15 - 2 =   -17

 

So

 

p ( p (1,-1) , p(-5,-2) )  =  p ( 3 , -17)  =  

 

(2)  - 2(-17)  =      

 

36

 

 

cool cool cool

 Jun 10, 2022

4 Online Users

avatar
avatar