+0  
 
0
202
1
avatar

If t(x) = 9+2f(x) and $f(x) = x^2+3, then what is t(f(-2))?

 Aug 2, 2022
 #1
avatar+129487 
+1

f(-2) =  (-2)^2 + 3 =   7

 

t( f(-2)) =   t (7)  =  9 + 2f (-7) =  9 + 2 (7^2 + 3) =  9 + 2( 52)  =  113

 

 

cool cool cool

 Aug 2, 2022

3 Online Users

avatar
avatar