+0  
 
-1
12
1
avatar+1791 

Suppose a(x) = 2x + 5 and b(x) = 2x - 5. Find (a\circ b)(3) - (b\circ a)(3).

 Jan 18, 2024
 #1
avatar+128794 
+1

\((a\circ b)(3) - (b\circ a)(3) \)

 

b(3)  = 2(3) - 5    = 1

a(3)  = 2(3) + 5 = 11

 

a[b(3)] - b[a(3) ]  = 

 

a (1) - b(11)  =

 

[ 2(1) + 5 ] - [ 2(11) -5 ]  =

 

        7  -  17  =

 

          -10

 

 

cool cool cool

 Jan 18, 2024

4 Online Users

avatar
avatar
avatar