+0  
 
0
325
2
avatar+4116 

Help 14

 Mar 9, 2018
 #1
avatar+111329 
+1

d^2 - 9d + 20           d^2  -2d - 8 

___________  +    ______________

d^2  - 3d - 10          d^2  +4d  - 32

 

(d -5) ( d - 4)    +    (d -4) (d + 2)

___________         ___________

(d - 5) ( d + 2)        (d + 8) ( d - 4)

 

 

(d - 4)       +    (d + 2)

_____            _____

(d + 2)            (d + 8)

 

 

(d - 4)(d + 8)  +  (d + 2) (d + 2)

________________________

      (d + 2)  (d + 8)

 

d^2 - 4d + 8d - 32  + d^2 + 2d + 2d + 4

_______________________________

   (d + 2) (d + 8)

 

2d^2  + 8d - 28

_____________

(d + 2) (d + 8)

 

 

cool cool cool

 Mar 9, 2018
 #2
avatar+111329 
+1

(n - 3) / (n^2 + 6n + 8)

_________________

        (n + 1)

        _____

        (n + 2)

 

 

    ( n - 3)                          ( n + 2 )

___________    *            ________

n^2 + 6n + 8                     ( n + 1)

 

(n - 3) (n + 2)

__________________

(n + 4) ( n + 2) (n + 1)

 

 

(n - 3 ) ( n + 2)

____________

(n + 4) ( n + 1)

 

 

cool cool cool

 Mar 9, 2018

22 Online Users

avatar
avatar