+0  
 
0
82
1
avatar+4690 

Help 8

 Dec 7, 2018
 #1
avatar+98102 
+1

d =  sqrt [ ( -2 - 5)^2 + ( -4 - 7)^2 ]  = 

 

sqrt [ (-7)^2 + (-11)^2 ] =

 

sqrt [ 49 + 121 ] =

 

sqrt[ 170]  ≈  13.03

 

 

cool cool cool

 Dec 7, 2018

30 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar