+0  
 
+1
379
2
avatar

2+X=6?

 May 31, 2017
 #1
avatar
0

X = 4

 May 31, 2017
 #2
avatar+132 
+7

 2 + x = 6

x = 6 - 2

x = 4

 May 31, 2017

33 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar