+0  
 
0
33
2
avatar

If m∠ QOS=58, m∠ POR=61, and m∠ POQ=22 what is m∠ ROS

 

 

 Sep 7, 2020
 #1
avatar+26951 
+1

QOR= 61-22

ROS= 58-QOR

 Sep 7, 2020
 #2
avatar+126 
+1

Let ROS=a, QOR=b, POQ=c. We have c=22, b+c=61 --> b+22=61 --> b=39, a+b=58 --> a+39=58 --> a=19.

 Sep 7, 2020

47 Online Users

avatar
avatar