+0  
 
0
121
1
avatar+8 

If $Q = 11-5i$, $E = 11+5i$, and $D = 2i$, find $Q\cdot E \cdot D$.

 May 3, 2021
 #1
avatar
-2

QED = 2374.

 May 4, 2021

30 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar