+0  
 
0
101
1
avatar

Simplify (2x + 5)/(x^2 - 3x) - (3x + 5)/(x^3 - 9x) - (x + 1)/(x^2 - 9)

 

 Sep 3, 2020
 #1
avatar+10793 
+1

Simplify (2x + 5)/(x^2 - 3x) - (3x + 5)/(x^3 - 9x) - (x + 1)/(x^2 - 9)

What is the difference?

 

Hello Gast!

 

\( \frac{2x+5}{x^2-3x}-\frac{3x+5}{x^3-9x}-\frac{x+1}{x^2-9} \\ =\frac{2x+5}{x(x-3)}-\frac{3x+5}{x(x-3)(x+3) }-\frac{x+1}{(x-3)(x+3)}\\ =\frac{(2x+5)(x+3)-(3x+5)-x(x+1)}{x(x-3)(x+3) }\\ =\frac{2x^2+6x+5x+15-3x-5-x^2-x}{x(x-3)(x+3)}\)

\(=\frac{x^2+7x+10}{x(x-3)(x+3)}\\ =\frac{(x+5)\cdot (x+2)}{x(x-3)(x+3)}\\\)

\(\frac{2x+5}{x^2-3x}-\frac{3x+5}{x^3-9x}-\frac{x+1}{x^2-9}=\color{blue}\frac{(x+5)\cdot (x+2)}{x^3-9x}\)

laugh  !

 Sep 4, 2020

29 Online Users

avatar
avatar
avatar