+0  
 
0
110
2
avatar

If (a + b)^2 = (a - b)^2, what can you say about a and b?

 Jun 18, 2020
 #1
avatar+10312 
+2

If (a + b)^2 = (a - b)^2, what can you say about a and b?

b=0

laugh  !

 Jun 18, 2020
 #2
avatar+8342 
0

\((a + b)^2 = (a - b)^2\\ (a + b)^2 - (a - b)^2 = 0\\ \text{Using }a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),\\ (2a)(2b) = 0\\ ab = 0\\ a = 0\text{ or } b = 0\)

.
 Jun 18, 2020

21 Online Users

avatar
avatar