+0  
 
0
209
1
avatar+4116 

Help 

 Oct 15, 2018
 #1
avatar+111387 
+3

f(n)  =  ( n + 2)^2  + n^2  - 4  

 

f(n)  =  (n + 2) (n + 2) + n^2  - 4

 

f(n)  = n^2 + 4n + 4  + n^2  - 4

 

f(n)  = 2n^2 + 4n

 

f(n)  =   n(2n + 4)

 

 

cool cool cool

 Oct 15, 2018

8 Online Users

avatar
avatar