+0  
 
0
31
1
avatar

(-4)+ (-5) - (-6)3 -15 =?

 Sep 9, 2020
 #1
avatar+781 
+2

(-4)^3 + (-5) - (-6)^3 -15 

=-64-5-(-216)-15

=-69+216-15

=-69+201

=132

 Sep 9, 2020

42 Online Users

avatar
avatar
avatar