+0  
 
0
261
1
avatar+1214 

Given that f(x) = x^{2}-2x+5 and g(x) =x+3, what is the value of f(g(5)) -g(f(5))?

 Apr 10, 2019
 #1
avatar+12287 
+2

Given that f(x) = x^{2}-2x+5 and g(x) =x+3, what is the value of f(g(5)) -g(f(5))?

laugh

 Apr 10, 2019

29 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar