+0  
 
0
493
1
avatar+587 

What is (f+g)(x)?

 

f(x)=x^3−x

g(x)=x^3+2x^2−10

 Mar 6, 2018
 #1
avatar+9141 
+2

(f+g)(x)

 

=   f(x)  +  g(x)

 

=   (x3 - x)  +  (x3 + 2x2 - 10)

 

=   x3 - x + x3 + 2x2 - 10

 

=   2x3 + 2x2 - x - 10

 Mar 6, 2018

15 Online Users

avatar