+0  
 
0
95
1
avatar

For which value(s) of x are (3 + x)/(5 + x) and (1 + x)/(2 + x) equal?

 Jun 3, 2020
 #1
avatar+27607 
+1

(3 + x)/(5 + x) = (1 + x)/(2 + x)

(x+3)(x+2) = (x+1)(x+5)

x^2 + 5x + 6   =   x^2 + 6x + 5

1 = x

 Jun 3, 2020

70 Online Users

avatar
avatar
avatar