+0  
 
0
536
2
avatar

x+2=5

 Jul 6, 2017
 #1
avatar+90 
+1

x=5-2

5-2 = 3

x=3

 Jul 6, 2017
 #2
avatar
+1

X+2-2=5-2

x=3

 Jul 6, 2017

22 Online Users

avatar
avatar
avatar