+0  
 
0
50
1
avatar+75 

Let $f(x) = 2x^2 + 3x - 9, g(x) = 5x + 11, and h(x) = -3x^2 + 1. Find f(x) - g(x) + h(x).

 May 22, 2021
 #1
avatar+1786 
+1

Plug everything in. 

          f(x)         -     g(x)     +      h(x)

(2x^2 + 3x - 9) - (5x + 11) + (-3x^2 + 1)

 

=^._.^=

 May 22, 2021

56 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar