+0  
 
0
82
3
avatar

simplify 4/7 ÷ 3/-8

 Jan 4, 2021
 #1
avatar+266 
0


\(\frac{\frac{4}{7}}{-\frac{3}{8}} =-\frac{\frac{4}{7}}{\frac{3}{8}} =-\frac{4\cdot \:8}{7\cdot \:3} =-\frac{4\cdot \:8}{21} =-\frac{32}{21}\) 

 

cheekycheekycheeky

.
 Jan 4, 2021
 #2
avatar
0

thx so much

 Jan 4, 2021
 #3
avatar+266 
+1

No problem!!!

DewdropDancer  Jan 4, 2021

15 Online Users

avatar
avatar
avatar