+0  
 
0
90
2
avatar

9 - 2x = 35

 Nov 4, 2020
 #1
avatar+56 
0

9 - 2x = 35.....

+2x        +2x

9 = 35 + 2x

-35    -35

-26 = 2x

*1/2     *1/2

x = -13. 

 Nov 4, 2020
 #2
avatar
0

the anwser is -13

 Nov 4, 2020

39 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar