+0  
 
0
41
1
avatar

If 5x - 17 = -x + 7, then x =

 Feb 25, 2021
 #1
avatar+30677 
+1

5x - 17 = -x +7   add x to both sides

6x - 17 = 7          add 17 to both sides

6x = 24                divide by 6

x = 4

 Feb 25, 2021

44 Online Users

avatar
avatar
avatar