+0  
 
0
57
2
avatar

If we express 2x^2 + 6x + 11 in the form a(x - h)^2 + k, then what is h?

 Jan 22, 2021
 #1
avatar+536 
+1

2(x+1.5)^2+6.5

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

(x+1.5)^2=x^2+3x+2.25

Times 2

2x^2+6x+4.5+6.5=2x^2+6x+11

 

h is 1.5

 Jan 22, 2021
 #2
avatar
+1

2x^2 + 6x + 11

2 (x^2+3x)    + 11

2(x+1.5)2  - 4.5 + 11

2 (x+ 1.5)+ 6.5

 Jan 23, 2021

45 Online Users

avatar
avatar