+0  
 
0
198
1
avatar

If 4u-5v=23 and 2u+4v=-8+4u, find the value of u+v.

 Jul 13, 2022
 #1
avatar+126978 
+1

4u - 5v  =  23       (1)

 

2u + 4v =  -8 + 4u  →    u + 2v  = -4 + 2u  →    2v  + 4  = u     (2)  

 

Sub (2) into (1)

 

4 ( 2v + 4) - 5v =  23

 

8v + 16  - 5v = 23

 

3v  =  23 - 16

 

3v  = 7

 

v =  7/3              and      2 (7/3) + 4  =  u   =    26/3

 

u + v =     26/3 + 7/3   =    33/3  =   11

 

 

 

cool cool cool

 Jul 13, 2022

8 Online Users

avatar
avatar
avatar