+0  
 
0
68
1
avatar

0,159+0,118*log(8)=

 Sep 24, 2020
 #1
avatar
0

0.26556461846

 Sep 24, 2020

45 Online Users

avatar
avatar
avatar