+0  
 
0
201
1
avatar

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

 

A train has 3 wagons, each carrying 14580kg of goods and 6 other cars, each carrying 13275kg of goods. On average, how many kilograms of cargo does each wagon carry?

 Dec 7, 2021
edited by Alan  Dec 7, 2021
 #1
avatar
0

=((3x14850)+(6x13275))/9 = 13702.6

 Dec 7, 2021

25 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar