+0  
 
0
313
1
avatar

5m + 3 = 3m + 9

 Oct 12, 2016
 #1
avatar+319 
0

5m+3=3m+9

-3m      -3m

2m+3=9

      -3  -3

2m=6

/2   /2

m=3  

 

:D

 Oct 12, 2016

16 Online Users

avatar
avatar
avatar