+0  
 
0
163
1
avatar

(8q3r2 + 6qr2 + 22q) + (−6qr2 − qr² − 14q − 4q3r2) =

 Mar 3, 2019
 #1
avatar+111326 
+1

(8q^3r^2 + 6qr^2 + 22q) + (−6qr^2 − qr^2 − 14q − 4q^3r^2)

 

Combine like terms

 

( 8q^3r^2 - 4q^3r^2) + (6qr^2 - 6qr^2 - qr^2)  + ( 22q - 14q) =

 

4q^3r^2  - qr^2 + 8q

 

 

cool cool cool

 Mar 3, 2019

33 Online Users

avatar
avatar