+0  
 
0
69
1
avatar

$10^n = 10^{-6}\times \sqrt{\frac{10^{46}}{0.0001}}$?

 Sep 8, 2020
 #1
avatar
0

10^n = solve sqrt(10^46/0.0001)/10^6, solve for n

 

Sqrt(10^50) / 10^6 = 10^n

 

10^25 / 10^6  = 10^n

 

10^19 = 10^n

 

n = 19

 Sep 8, 2020

9 Online Users

avatar
avatar