+0  
 
0
149
1
avatar

let f(x)=x^2-7x+12 and g(x)=x^2-9

what is (f/g)(x)?

x-4/x+3 where x ≠ -3,3

 

x+3/x-4 where x ≠ 3,4

 

x-4/x-3  where x ≠ -3,4

 

x+4/ x-3  where x ≠ -3,3

 Apr 10, 2019
 #1
avatar+111430 
+1

f(x)  =  x^2 - 7x + 12.......factor as (x -3) ( x - 4)

g(x)  = x^2 - 9....factor as  ( x -3) ( x + 3)

 

So

 

(f / g) (x)   =   f(x) / g( x)   =     (x - 3) ( x - 4 )             x - 4

                                              ___________  _=      ______   where x ≠ -3,3

                                               ( x - 3) ( x + 3)            x + 3

 

 

cool cool cool

 Apr 10, 2019

18 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar