+0  
 
0
36
1
avatar

2/9 times 72

 Apr 22, 2020
 #1
avatar+252 
+1

\(\frac{2}{9}*\frac{72}{1}=\frac{144}{9}=16\)

 

16

smileysmileysmiley

 Apr 22, 2020

22 Online Users

avatar
avatar
avatar