+0  
 
0
74
1
avatar

If we express -2x^2 + 6x - 8 in the form a(x - h)^2 + k, what is k?

 Oct 6, 2020
 #1
avatar+28025 
+1

-2x^2 + 6x - 8

-2 (x^2-3x)     - 8

-2 (x^2 - 3x + 2.25)    + 4.5   - 8

-2 (x- 1.5)2 - 3.5

 Oct 6, 2020

27 Online Users

avatar
avatar
avatar