+0  
 
-1
62
1
avatar+479 

Box 1 Choices:         Box 2 Choices:             Box 3 Choices:

P(B|A)                       Affect                           P(B|A) = P(A)

P(A|B)                       Does Not Affect            P(B|A) = P(B) 

P(A and B)                                                    P(B|A) = P(A and B)                                      

 Jan 10, 2019
edited by awsometrunt14  Jan 10, 2019
 #1
avatar+98154 
+2

Box 1   ⇒   P(B|A)

 

Box 2 ⇒  Does not affect

 

Box 3 ⇒  P(B|A) = P(B)

 

 

cool cool cool

 Jan 10, 2019

27 Online Users

avatar
avatar