+0  
 
0
48
1
avatar

find the values of A,B,C if (x-1),(x+2) and (x-2) are factor of 2Ax^4-Bx^3-Cx-16

 Jan 29, 2021
 #1
avatar+31716 
+1

"find the values of A,B,C if (x-1),(x+2) and (x-2) are factor of 2Ax^4-Bx^3-Cx-16"

 

 Jan 29, 2021

65 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar