+0  
 
0
133
1
avatar+1207 

Suppose f(x) = -x^2+3x+4 and g(x) = -2x^3+9x^2-x-12. Every root of f(x) is also a root of g(x). What is the third root of g(x) (that is not a root of (x))?

 May 12, 2019
edited by Lightning  May 12, 2019
 #1
avatar
0

The third root is 8.

 Nov 14, 2019

11 Online Users

avatar
avatar
avatar