+0  
 
0
108
1
avatar

If we express 2x^2 + 6x + 11 in the form a(x - h)^2 + k, then what is h?

 Aug 4, 2021
 #1
avatar+35234 
+2

2x^2 + 6x + 11

2 (x^2+3x) + 11

2 ( x+ 1.5)^2  - 4.5 + 11

2(x+ 1.5)^2  + 6.5                 h = - 1.5

 Aug 4, 2021

45 Online Users

avatar
avatar
avatar